Mooie brief met vragen van een Belg

Agentschap Zorg & Gezondheid

T.a.v. de weledele heer Dr. Dirk Dewolf

Koning Albert II laan 35

1030  Brussel

  

Betreft: uitnodiging covid-19 vaccinatie

 

2 juni 2021

 

Geachte heer Dewolf,

Ik ontving uw uitnodiging voor een gratis vaccinatie. Er staat in de uitnodiging dat de vaccinatie belangrijk is voor mijn gezondheid. Allereerst wil ik mijn dank uitspreken dat u begaan bent met mijn gezondheid.

Ikzelf ben ook zeer begaan met mijn gezondheid en ik probeer zo gezond mogelijk te eten en zo veel mogelijk te bewegen. Wellicht mede daardoor ben ik eigenlijk nooit ziek. Niet lichamelijk en niet geestelijk. Ook gebruik ik geen medicijnen en heb ik, sinds mijn kindertijd, geen vaccins laten inspuiten.

Het is daarom dat ik me een klein beetje ben gaan verdiepen in het hoe en waarom van deze uitnodiging tot vaccinatie. In de informatiefolder staat dat het vaccin voorkomt dat ik covid-19 kan krijgen en dat het veilig is en uitgebreid getest. In de uitnodiging staat voorts onder andere dat elk vaccin werkt en opnieuw dat het ervoor zorgt dat ik niet ziek wordt van covid-19. Verder staat er: Ze worden streng gecontroleerd op veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

 

Ik ben een beetje in de war geraakt door het woordje ‘worden’. Betekent dat dat de controle op veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit nog moet gaan plaatsvinden? Of dat het op dit moment plaatsvind? Dat impliceert dan toch dat uw conclusies nog niet getrokken kunnen worden?

Deze twijfel heeft mij ertoe gebracht me nog iets nader te verdiepen in de ins en outs van het virus en het aangeboden vaccin en dat heeft een serie vragen opgeleverd die ik graag aan u wil voorleggen.

 

1: Wat kunt u mij vertellen over het geïsoleerd aantonen van het betreffende virus? Ik lees hier en daar dat dat tot op heden nog niet is gedaan en daarom dit virus nog steeds een theoretische aanname is.

 

2: Hoe kan het dan zijn dat er dan toch een (pcr) test is om het virus op te sporen? De toelatingsdocumenten van de pcr test om sars-cov-2 op te sporen, zowel in de VS als in Europa, melden zelf al dat er geen virusisolaat is gevonden.

 

3: Hoe kan het dan zijn dat er vaccins zijn ontwikkeld, voor een virus dat berust op een theoretische aanname?

 

4: Diverse ministers en vee-artsen hebben beweerd dat het vaccin reeds uitvoerig is getest en goedgekeurd. Maar ik lees in officiële documenten dat het vaccin in een spoedprocedure is toegelaten voor onderzoeksgebruik en dus nog niet is goedgekeurd. Kunt u mij uitleggen hoe dat zit?

 

5: Ik lees hier en daar dat fabrikanten van de vaccins niet verantwoordelijk zijn voor de werking en ook niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele nadelige gevolgen, schade en zelfs overlijden door deze vaccins. Klopt dat? Is dat niet een beetje raar? Wie is er dan wel verantwoordelijk?

 

6: Is het waar dat een groep artsen begin maart 2021 onder leiding van professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, bloedstollingsproblemen onder de aandacht hebben gebracht en op de potentiële gevaren hebben gewezen van de op genen gebaseerde COVID-19 vaccins in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)? De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde COVID-19 niet naar behoren is behandeld?

En is het waar dat zij een dringende oproep hebben gedaan aan de CDC en aan de EMA om te stoppen met deze vaccin experimenten wegens reeds bewezen enorme schade op korte termijn en wegens zorgen voor nog veel grotere schade op langere termijn? Indien dit waar is, waarom heeft het CDC en de EMA deze oproepen genegeerd?

 

7: Bent u ervan op de hoogte dat het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) melding maakt van vele duizenden overlijdens en vele honderdduizenden, vaak ernstige, bijwerkingen als gevolg van de vaccins?

En naar het schijnt is registratie van overlijdens en bijwerkingen aan VAERS vrijwillig en heeft onderzoek uitgewezen dat slechts 1 tot 10 % van de overlijdens en bijwerkingen daadwerkelijk worden gemeld. Dat zou betekenen dat de werkelijke aantallen 10 tot 100 keer hoger liggen. Is dat niet heel erg verontrustend?

 

8: Bent u bekend met EudraVigilance en met het aantal overlijdens en, vaak ernstige, bijwerkingen die gemeld zijn, vermoedelijk als gevolg van, maar in elk geval kort na, vaccinatie met het Pfizer, Moderna en AstraZeneca vaccin? In hun laatste rapportage tot en met 22 mei melden zij meer dan 12.000 overlijdens en bijna 1,2 miljoen bijwerkingen, waarvan de helft ernstig.

 

9: Bent u ervan op de hoogte dat de overlijdens door/na de vaccins voornamelijk mensen in de leeftijd tussen 18 en 64 jaar betreft? Daar waar de overlijdens door/met het virus voornamelijk mensen van 70 en ouder, zelfs met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar betreft!

 

10: Heeft u er een verklaring voor dat sommige landen, bijvoorbeeld Nederland en Italië, heel veel overlijdens en bijwerkingen melden aan de EMA (EudraVigilance) en dat andere landen, bijvoorbeeld België en Spanje, juist heel weinig meldingen hebben gedaan. De meldingen moeten worden gedaan door de nationale gezondheidsinstanties en door de licentiehouders, de fabrikanten van de vaccins. Welke conclusie zou u aan de verschillen per land willen verbinden?

 

11: Is dit vaccin wel een vaccin? Ik lees hier en daar dat het een mRNA of Vector/trans gentherapie is.

 

12: Bent u ervan op de hoogte dat nog nooit eerder een mRNA of trans gentherapie succesvol is ontwikkeld en goedgekeurd is voor toepassing op mensen?

 

13: Is het correct dat de wet voor gebruik van gentherapieën onlangs is gewijzigd. Waar het voorheen verboden was om gentherapiën toe te staan, is dat met de wetswijziging opeens wel toegestaan. Ik kwam namelijk deze wetswijziging van het Europese Parlement tegen:

 

Verordening (EU) 2020/1043 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 betreffende de uitvoering van klinische proeven met en de verstrekking van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen voor de behandeling of preventie van coronavirusziekte (COVID-19).

 

En in die wetswijziging staat onder andere dit:

 

…. Gezien de ongekende noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid als gevolg van de COVID-19-pandemie, moet prioriteit worden gegeven aan de bescherming van de volksgezondheid. Daarom moet voor de duur van de COVID-19-pandemie of zolang COVID-19 een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid is, een tijdelijke vrijstelling worden verleend van de eisen inzake voorafgaande milieurisicobeoordeling en toestemming krachtens de Richtlijnen 2001/18/EG en 2009/41/EG. De vrijstelling moet beperkt blijven tot klinische proeven met geneesmiddelen voor onderzoek die geheel of gedeeltelijk uit GGO’s bestaan, voor de behandeling of preventie van COVID-19.

 

Er staat in dat de vrijstelling beperkt moet blijven tot klinische proeven… Maar het lijkt er nu op dat iedereen op de hele wereld onderdeel uit aan het maken is van de klinische proeven. Kunt u mij uitleggen hoe dit zit?

 

14: Bent u ervan op de hoogte dat een groep van 160 artsen en wetenschappers uit 30 verschillende landen een urgente waarschuwingsbrief hebben opgesteld? In deze brief waarin zij onder andere de noodzakelijkheid, de doeltreffendheid en de veiligheid ernstig betwijfelen, waarschuwen zij tevens voor de juridische gevolgen voor degenen die vaccins toedienen, aangezien de leveranciers van de vaccins immuniteit genieten. Zij hebben een uitvoerige onderbouwing van hun standpunten gepubliceerd.

 

15: Bent u ervan op de hoogte dat FranceSoir een rapport gepubliceerd heeft van 57 andere medische wetenschappers die soortgelijke bezorgdheden hebben geuit over de doeltreffendheid en vooral over de veiligheid van de vaccins en die oproepen tot het onmiddellijk staken van de vaccinatiecampagnes.

 

16: Als het waar is dat dit een gentherapie is en bovendien een experiment, overtreden u, en vele overheden met u, dan niet alle 10 regels uit de Neurenbergcode?

Overtreed u dan niet de Artikel 32 van de Vierde Geneefse Conventie van 1949?

 

“De Hoge Verdragsluitende Partijen komen nadrukkelijk overeen, dat het ieder van haar verboden is enige maatregel te nemen, welke lichamelijk lijden of uitroeiing van beschermde personen die zich in haar macht bevinden, veroorzaken. Dit verbod betreft niet alleen levensberoving, marteling, lijfstraffen, verminking en geneeskundige of wetenschappelijke proefnemingen welke de geneeskundige behandeling van een beschermd persoon niet vereist, maar ook alle andere vormen van ruwheid, door burger- dan wel militaire functionarissen toegepast.”

 

Overtreed u dan niet de UVRM, landelijke en Europese wetgeving op het gebied van zelfbeschikking en onaantastbaarheid van het eigen lichaam?

 

U zult misschien opwerpen dat het niet verplicht is om geïnjecteerd te worden, maar het niet correct informeren van de deelnemers aan het experiment is op zich al een misdaad en overtreding van de Neurenberg code. Bovendien staat het uitsluiten van sociale activiteiten en het opleggen van reisbeperkingen aan mensen die niet aan het experiment deelnemen gelijk aan het dringend of zelfs dwingend opleggen aan deelname. En dat overtreed alle bovengenoemde wetten.

 

Ik begrijp van de ene kant heel goed dat overheden zich inzetten om zo snel mogelijk uit deze pandemie te komen en ik ben blij dat de overheden kosten noch moeite sparen om voor de gezondheid van zijn burgers te strijden. Maar kunnen we ons na al deze tijd zo zachtjesaan niet eens gaan afvragen of we hier wel met een pandemie te maken hebben? Feit is dat we al 16 maanden lang 7 dagen per week 24 uur per dag door radio, tv, kranten, politici en vee-artsen constant eraan herinnerd moeten worden dat er een pandemie gaande is. De ergste sinds meer dan 100 jaar nog wel! Maar als ik mensen vraag (en dat heb ik veelvuldig gedaan) of ze iemand persoonlijk kennen die in de afgelopen 16 maanden naar het ziekenhuis heeft moeten gaan en/of is komen te overlijden, dan is het antwoord meestal negatief of hooguit één of 2 mensen die ze kennen. Maar, zo voegen ze er dan snel aan toe, die had ook al kanker en was 87 jaar oud. Zelfs onze plaatselijke dokter vertelde mij dat ze in al die tijd slechts 2 keer iemand naar het ziekenhuis heeft gestuurd voor de behandeling van covid-19.

Met alle andere informatie die ik ben tegengekomen vraag ik me af of we wel de goede weg zijn ingeslagen. Ik ben geen arts of microbioloog maar als vele vooraanstaande artsen en microbiologen wereldwijd alarm slaan over de vaccins dan zou het toch wel zo kunnen zijn dat er iets ernstigs aan de hand is?

 

Er zijn vele burgers die ervan overtuigd zijn dat als ze het vaccin tot zich hebben genomen, hen niets meer kan overkomen. Dat is fijn voor die mensen. Maar die mensen verlangen wel van alle anderen dat die zich ook laten vaccineren. Dat blijkt ook uit uw schrijven. Maar als iemand door zijn vaccin beschermd is en zich daar gelukkig mee voelt, dan is het voor die persoon toch geen enkel probleem als een ander mens niet gevaccineerd is? Als ik mijn autogordel wel om heb en een andere automobilist niet, dan brengt die andere automobilist toch alleen zichzelf in gevaar en niet mij ook?

De kern probleem lijkt echter hierin te zitten: Er wordt, ook in officiële documenten van de fabrikanten, in tegenstelling tot in de documenten van de overheid, gesteld dat als je gevaccineerd bent, je nog steeds besmet kan raken en nog steeds anderen kan besmetten. Indien dat zo is, dan lijkt dit hele spuitexperiment mij volstrekt onnodig en onnodig risicovol.

 

Beste mijnheer Dewolf, als oprecht bezorgde burger ben ik echt heel benieuwd naar uw visie op deze materie en naar uw antwoorden op mijn vragen.

 

Met hele hoge achting, teken ik,

 

 

Marcel van Tol

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...